Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để chia sẻ 1 object bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau 


Cách 1: Public container chứa object sau đó chia sẻ bằng URL của object 

Cách 2: Tạo 1 temp URL để chia sẻ Object mà không cần public container 

Chọn object bạn muốn chia sẻ, chọn "..." → chọn Share

Thiết lập thời gian bạn muốn temp URL valid để download. Hết thời gian này tempURL sẽ không hoạt động nữa. 

Nhấn get link và sử dụng URL này để ciha sẻ Object