Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để chia sẻ 1 object bạn có thể thực hiện 1 trong 2 cách sau 


Cách 1: Public container chứa object sau đó chia sẻ bằng URL của object 


Cách 2: Chia sẻ object bằng tempURL

Bạn có thể dùng tempURL để chia sẻ object không nằm trong public container. tempURL có thể được dùng để chia sẻ một object, nhiều object, hoặc là chia sẻ folder.


1) Chia sẻ một object

Chọn object bạn muốn chia sẻ, chọn "..." → chọn Share

Thiết lập thời gian bạn muốn chia sẻ object và chọn "Get link(s)" 

TempURL được tạo ra có thể dùng để download object trong khoảng thời gian đã thiết lập. Bạn có thể chia sẻ object thông qua tempURL này.

2) Chia sẻ nhiều object

Bạn có thể tạo ra tempURL cho nhiều object cùng lúc. Chọn các object bạn muốn chia sẻ, chọn "Share", thiết lập thời gian, và chọn "Get link(s)"

Bạn sẽ có tempURL được tạo ra ứng với từng object muốn chia sẻ.3) Chia sẻ folder

Bạn có thể dùng tempURL để chia sẻ cùng lúc các object nằm trong một folder. Chọn folder bạn muốn chia sẻ, chọn "Share", thiết lập thời gian, và chọn "Get link(s)"

Bạn có thể dùng tempURL được tạo ra để chia sẻ object trong folder bằng cách thêm tên object vào tempURL.

Ví dụ, để download object "Du lich.png" trong folder "Hinh anh", bạn thêm phần tô đậm vào tempURL:

https://hcm.vstorage.vnglab.com/v1/AUTH_bc2f76433f164e019581650e1c0f33c1/abc1/⁠Hinh⁠%20anh/⁠Du⁠%20lich.png?⁠temp_url_sig=0395b7596058f1e95f19dcf67b9ea2a63ee3af07&temp_url_expires=1629092250&temp_url_prefix=Hinh%20anh