Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1 : Khởi tạo WAF 





Bước 2 : Tiến hành gán domain cần đi qua WAF :




Bước 3 : Khởi tạo các phương thức bảo mật cho Website 




Bước 4: Khởi tạo cho phép kết nối về backend Server (Original Server Website) 

Bước 5 : Kiểm tra lại toàn bộ profile đã khởi tạo cho dịch vụ Waf . Tiến hành trỏ DNS qua IP Waf mới