Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bước 1 : Tạo các gói dịch vụ mình mong muốn 


Bước 2 :  Mua gói dịch vụ 

Bước 3 :  Kiểm tra gói dich vụ