Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 9 Next »

Vinadata Database as a Service (vDBaaS) là dịch vụ cho phép dễ dàng thiết lập, vận hành và mở rộng cơ sở dữ liệu doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây của Vinadata. vDBaaS cung cấp khả năng tự động hóa các tác vụ như là khởi tạo phần cứng, cài đặt cơ sở dữ liệu, sao lưu và phục hồi với mức chi phí hiệu quả. Khi sử dụng vDBaaS, khách hàng có thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng và chạy ứng dụng của mình vDBaaS gồm nhiều loại dịch vụ cho từng loại cơ sở dữ liệu , hiện nay chúng tôi đang cung cấp Relational Database Service (RDS) có nhiều loại cơ sở dữ liệu quan hệ quen thuộc với bạn như: MySQL, Mariadb

  • No labels