Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Vinadata Database as a Service (vDBaaS dịch vụ cho phép dễ dàng thiết lậpvận hành  mở rộng  sở dữ liệu doanh nghiệp trên nền tảng điện toán đám mây của VinadatavDBaaS cung cấp khả năng tự động hóa các tác vụ như  khởi tạo phần cứngcài đặt  sở dữ liệusao lưu  phục hồi với mức chi phí hiệu quảKhi sử dụng vDBaaSkhách hàng  thể hoàn toàn tập trung vào việc xây dựng  chạy ứng dụng của mình 

  • No labels