Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Yêu cầu

 1. Người dùng đã có tài khoản vCS và HubSpot (và có kêt nối với nhau)
 2. Người dùng đã cài đặt Chrome Extension vCS – Click-to-call. Bài hướng dẫn chi tiết, người dùng tham khảo tại đây


Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị

Bước 2: Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

Bước 3: Tại danh sách kết nối Third party, chọn HubSpot và bật On chế độ để thực hiện kết nối

Bước 4: Click Lấy mã để lấy Key từ HubSpot

   • Đăng nhập tài khoản HubSpot
   • Chọn domain muốn kết nối

   • Nhấp Grant access để cấp quyền cho vCS

   • Nhấp Sao chép và dán đoạn mã code dưới đây vào khung Key từ HubSpot ở vCS 

Bước 5: Bật On tính năng người dùng muốn sử dụng và nhấp Lưu


**Lưu ý:*
Để sử dụng tính năng pop-up thông tin người gọi, cần cài đặt Chrome Extension vCS – Click-to-call


The integration between vCS and HubSpot


Request

 1. Users already have a Zoho CRM account
 2. Users have installed Chrome Extension vCS - Click-to-call. Detailed instructions, users refer here


Instructions

Step 1: Login to the admin page 

Step 2: In the Connection Management section, select Third-party Integration


Step 3: At the Third party connection list, select HubSpot and turn on the button to the right

Step 4: Click Lấy mã to get Key from HubSpot

   • Login to your HubSpot account 
   • Choose an account you want to connect

   • Click Grant access to authorize vCS

   • Click Copy and paste the following code snippet into the Key frame from HubSpot in vCS
   • Copy the code and paste to Key từ HubSpot box at vCS

Step 5: Turn On the features which users want and then click Save 


Note
To pop-up caller information, you need to install Chrome Extension vCS – Click-to-call


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn