Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Current »

(tick) Có 02 cách để khởi tạo snapshot:Hướng dẫn tạo snapshot tức thời

Tạo snapshot tức thời để giữ lại một trạng thái backup cho volume.

Step 1: Trên tab Volumes , click chọn Volume → button SnapshotStep 2: Ở mục Snapshot Information, nhập Snapshot Name

Note: Snapshot name contain at least 5 character and contain following character: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @


Step 3: click button Create Snapshot

Hướng dẫn tạo snapshot theo lịch

Lập lịch (schedule) để tạo snapshot, sẽ giúp cho snapshot được tạo tự động theo lịch, đảm bảo dữ liệu luôn được dự phòng. 

Step 1: Chọn Volumes, chọn Volume cần lập lịch snapshot, chọn tab Volume Snapshot 


Step 2: Chọn schedule tuỳ ý, theo giờ/ ngày/ tuần. Nhập số lượng snapshot cần giữ. Chọn Add để tạo schedule


Step 3: Tạo thành công, bạn sẽ thấy hiển thị thời điểm lần tiếp theo Snapshot được tạo tự động.
Các chủ đề liên quan


  • No labels