Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Yêu cầu

Bạn đã có một trang website bán hàng trên Haravan và có tài khoản vCS.

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào tài khoản Haravan
  2. Tại thanh menu bên trái màn hình, nhấp chọn Ứng dụng > Nhấp chọn Kho ứng dụng

       3. Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "123CS" để tìm kiếm và cài đặt ứng dụng

Cài đặt thành công ứng dụng vCS

        4. Sau khi cài đặt thành công vCS trên Haravan, người dùng tự động được dẫn đến trang đăng nhập tổng đài vCS

5. Đăng nhập trang quản trị vCS

6. Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

7. Tại danh sách kết nối Third party, chọn Haravan và bật On chế độ để thực hiện kết nối

8. Mã từ Haravan: Nhập đường link trang web Haravan của bạn, ví dụ celinebridal.myharavan.com > Nhấp Lưu để hoàn tất cài đặt

      


The integration between vCS and Haravan

Request

Users already have a vCS and Haravan account


Instructions

  1. Login to your Haravan account
  2. In the menu bar on the left of the screen, click Application > Click to Go to app store

       3. In the search box, enter the keyword "123CS" to search and install the application 

Successfully install vCS application 

        4. After successfully installing vCS on Haravan, the user will automatically be linked to the vCS login page 

5. Login to your vCS admin page

6. In the Connection Management section, select Third-party Integration 

7. At the Third party connection list, select vCS switchboard and turn On the button to the right 

8. Code from Haravan: Enter your Haravan shop link, e.g. celinebridal.myharavan.com > Click Save


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn