Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S3 key là một cặp 

Tại tab Account, chọn project muốn tạo key → Chọn tab S3 key → Generate s3 key


Sau khi thực hiện các bước, bạn sẽ thấy Access key và Secret key được tạo ra như hình dưới