Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Upload 1 object gồm 2 bước 

  1. Chọn container hoặc folder để upload 
  2. Upload 1 object bất kỳ từ máy

Tất cả dữ liệu do KH upload đều thuộc sở hữu của khách hàng, VNG CLoud sẽ không thể can thiệp hay khôi phục khi bị xóa / ghi đè bởi lỗi người dùng, vì vậy để tránh các các sự cố về ghi đè hay xóa nhầm chúng tôi khuyến khích KH nên enable tính năng Versioning để bảo vệ dữ liệu. 

Bước 1: Chọn container hoặc folder để uploa


Chọn container → chọn upload 

Để upload vào folder, Nhấn đúp vào folder 

 


Chọn upload 

Bước 2: chọn object từ máy 

Chọn file hoặc kéo thả dữ liệu vào ô "Drop here"


Chọn start upload để bắt đầu upload 


Khi đang upload status sẽ là updating, lúc này bạn có thể tắt cửa sổ 


Sau khi status chuyển sang success là bạn đã upload thành công