Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vClient tool dùng để download/ restore dữ liệu.

vClient được VNG Cloud đóng gói sẵn, phù hợp cho 2 hệ điều hành Linux và Windows. Sau đây mô tả cách sử dụng Agent Tool trên hệ điều hành Window.


  • Cài đặt vClient
  • Sử dụng vClient


Cài đặt vClient

Step 1. Download vclient.zip tại "Run Script" và giải nén vào thư mục bạn mong muốn(<INSTALL_PATH> directory). 

Step 2. Download file <username.config> tại Backup Config. Đây là key dành riêng cho user của bạn để kết nối vào VNG Cloud storage. Lưu file config vào chung folder giải nén vClient <PATH_TO_CONFIG_FILE> 

Sau khi hoàn thành 2 bước trên bạn sẽ thấy thư mục như sau 

Step 3. Excuse file vclient trong folder vclient hoặc folder bin 

Sử dụng vClient

Mở command line (cmd hoặc powershell). Chạy các lệnh sau để sử dụng vClient

  • Lấy quota vCold Storage 

<INSTALL_PATH>\vclient\vclient.exe cloud get quota -f <PATH_TO_CONFIG_FILE> 

C:\install_path\vclient\vclient.exe cloud get quota -f C:\install_path\user.config 

  • Backup tất cả các file trong 1 folder lên vCold Storage 

<INSTALL_PATH>\vclient\vclient.exe cloud backup -f <PATH_TO_CONFIG_FILE> <PATH_TO_BACKUP_FOLDER>

C:\install_path\vclient\vclient.exe cloud backup -f C:\install_path\user.config C:\backup_folder