Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Step 1. Khởi tạo Cold Storrage. Chọn Portal → Cold Storage → Create Cold StorageStep 2. Chọn dung lượng Cold Storage cần mua. Có 2 cách để mua dung lượng. 

  • Cách 1: Chọn trong danh sách quota packages có sẵn 
     
  • Cách 2: Chọn Customized để cấu hình dung lượng cụ thể

Step 3. Khởi tạo Cold Storage thành công bạn sẽ thấy Dash board như hình dưới 


Dashboard Cold Storage

Step 1. Dashboard theo dõi Cold Storage


Step 2. Download Agent Tool (Agent Tool) dùngđể upload/ restore dữ liệu, tính toán checksum đảm bảo toàn vẹn dữ liệu