Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata
CategoryChi tiết
Web DownloadLà CDN giúp tăng tốc việc load page của bạn đối với người dùng cuối.
VOD (Video on Demand)Là CDN được dùng cho nghiệp vụ Video On Demand
Live-Streaming

Được dùng cho nghiệp vụ live-streaming, bao gồm 3 thành phần (Channel App, Live CDN, Live Channel)