Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document


Yêu cầu

Người dùng đã có tài khoản Zoho CRM và Tổng đài di động vCS


Hướng dẫn kết nối

 1. Phần cấu hình trên hệ thống Zoho CRM

 • Đăng nhập vào Zoho CRM > Nhấp vào biểu tượng Settings

 • Trên thanh Cài đặt, chọn Tất cả trong mục Marketplace

 • Nhâp từ khóa "vcs" trong thanh tìm kiếm

 • Đánh dấu ticks sau đó chọn Install Now

 • Nhập thông tin Extension Settings > Nhấp Save

 • Tên miền: Điền phần "abcd" trong tên miền dạng "abcd.123cs.vn"
 • ID ứng dụng: lấy ở phần cấu hình Third party của vCS
 • Secret Key: lấy ở phần cấu hình Third party của vCS
 • Code: lấy ở phần cấu hình Third party của vCS

       2. Phần cấu hình trên hệ thống tổng đài vCS

 • Bật ON kết nối Zoho CRM
 • Key từ Zoho: Nhấp Lấy mã, sau đó copy paste đoạn mã vào ô

 • Cuối cùng nhấp Lưu.The integration between vCS and Zoho CRM

Request

Users already have a Zoho CRM account


Instructions

 1. Configuration on Zoho CRM system

 • Log in Zoho CRM > Click the Settings icon

 • On the Settings bar, select All in the Marketplace

 • Enter the keyword "vcs" in the search box

 • Check ticks as this below picture then select Install Now

 • Enter Extension Settings information > Click Save

 • Domain name: Enter "abcd" in the domain name "abcd.123cs.vn"
 • Application ID: taken from the configuration section of vCS
 • Secret Key: taken from the configuration section of vCS
 • Code: taken from the configuration section of vCS

2. Configuration on vCS system

 • Turn ON to connect Zoho CRM
 • Key from ZohoClick Get key, then copy - paste the code to the Key from Zoho box


Finally click Save


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn