Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Tôi muốn giới hạn hạn mức gọi ra của từng thành viên thì phải làm sao?

Mỗi thành viên trong doanh nghiệp đều có hạn mức gọi ra nhất định, bạn có thể tùy chỉnh riêng hạn mức cho từng thành viên.

  1. Đăng nhập vào trang quản trị.
  2. Trong mục Danh bạ thành viên > Nhấp vào Quản lý thành viên
  3. Chọn thành viên muốn điều chỉnh hạn mức gọi ra > Nhấp vào Sửa
  4. Điều chỉnh hạn mức gọi ra của từng thành viên tại Hạn mức sử dụng > Nhấp LưuLimit the telephony credits for each agent

How do I limit the calling limit of each agent? 

Each agent has their own calling limit, the admin can easily customize this limit with just a few actions
  1. Login to the admin page.
  2. At the Agent Contact > Click Manage Agents 
  3. Select the agent whom you wants to adjust the outgoing call limit > Click Edit
  4. Adjust the call limit of each agent at the Usage limit > Click Save 

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn