Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Dành cho người dùng cuối

1. Đăng nhập vào email mà người quản trị dùng để đăng ký thông tin thành viên để lấy mật khẩu vCS mặc định cung cấp

2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu vCS cung cấp vào trang "abcdef.123cs.vn" (abcdef là tên tenant bạn)

3. Thiết lập lại mật khẩu mới và nhấp Đăng nhập để truy cập tenant của bạn


Login to your switchboard

This article is for the end user 

  1. Login to the email that your administrator used to register the agent information to get the default vCS password provided

2. Enter the email address and vCS password provided at the page "abcdef.123cs.vn" ("abcdef" is your switchboard name)

3. Set up your new password and click Login to access to your tenant.


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn