Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Yêu cầu

Bạn đều đã có tài khoản của Freshsales và vCS

Nguyên lý hoạt động

vCS cho phép pop-up thông tin người gọi trên Freshsales; đồng bộ danh bạ khách hàng từ Freshsales về vCS; cho phép thực hiện cuộc gọi từ API (Click to call – Cuộc gọi từ xa) mà không cần mở ứng dụng trên điện thoại

Hướng dẫn kết nối

I. Phần cấu hình trên hệ thống tổng đài vCS

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị của vCS, sau đó nhấp Tích hợp Third-party ở thẻ Quản lý kết nối

Bước 2: Trong Danh sách Third-party, chọn Freshsales và bật tích xanh như hình

 • ID ứng dụng, Secret key, Code: được cung cấp sẵn bởi vCS

 • Call back URL: Đường link sẽ có dạng "abcde.freshsales.io"

 • Key từ Freshsales: Lấy thông tin ở phần cài đặt của Freshsales

 • Tích xanh các chức năng như hình

Nhấp Lưu để hoàn thành phần cấu hình trên hệ thống tổng đài vCS

vCS cho phép pop-up thông tin người gọi trên Freshsales; đồng bộ danh bạ khách hàng từ Freshsales về vCS; cho phép thực hiện cuộc gọi từ API (Click to call – Cuộc gọi từ xa)


II. Phần cấu hình trên hệ thống Freshsales

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản Freshsales của bạn, chọn Admin Settings, chọn Apps trong thẻ Integrations

Bước 2: Tìm ứng dụng vCS trong danh mục Apps và bật tích xanh để cài đặt

Bước 3: Nhấp các thông tin cấu hình trên hệ thống Freshsales

 • API KEY: Lấy thông tin trong phần API Settings trong Settings của Profile của bạn


 • Tên miền vCS: với tên miền "abcde.123cs.vn" thì chỉ cần nhập "abcde"

 • ID ứng dụng, Secret key, Code sẽ lấy trên phần tích hợp của tổng đài vCS

Nhấp Save để hoàn tất.


The integration between vCS and Freshsales

Requirement

Users already have vCS and Freshsales accounts.

How does it work?

vCS allows

 • Pop-up caller information on Freshsales
 • Synchronize customer contacts from Freshsales to vCS
 • Allows to make calls from API (Click to call) without opening the application on the phone

Instruction

I. Configuration on vCS system 

Step 1: Login to the admin page > Then click on Third-party integration at Integration management section 

Step 2: At Third-party connection list, choose Freshsales and turn On mode as following

 • Application ID, Secret key, Code: provided by vCS

 • Call back URL: The link will have the form "abcde.freshsales.io", just fill in "abcde".

 • Key từ Freshsales: Get information at Settings of Freshsales

 • Turn On the features as following

Finally, click Save to done all. 

vCS allows pop-up caller information on Freshsales; synchronize customer contacts from Freshsales to vCS; allow to make calls from API (Click to call - Remote call)


II. Configuration on Freshsales system

Step 1: Login with your Freshsales account > Choose Admin Settings > Choose Apps in Integrations section

Step 2: Find the vCS app in the Apps category and turn on mode to install

Step 3: Fill in all required information.

 • API KEY: Get the information in the API Settings section in Settings of your Profile 

 


 • vCS domain: with the domain name "abcde.123cs.vn", just enter "abcde"

 • Application ID, Secret key, Code will be taken on the integration part of vCS settings

Finally, click Save.

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn