Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

  • Phần 1: vTicket là gì?
  • Phần 2: Hướng dẫn kết nối

Phần 1: vTicket là gì?

vTicket là giải pháp quản lý tất cả các kết nối với khách hàng và người dân thông qua nhiều thông tin và dữ liệu khác nhau. vTicket tiếp nhận nhiều nguồn khác nhau: Zalo, Facebook, Email, Call. Mô hình vTicket áp dụng cho: Bộ phận chăm sóc khách hàng, Bộ phận kinh doanh tại doanh nghiệp, Cơ quan chính quyền tiếp nhận và trao đổi với người dân.

Phần 2: Hướng dẫn kết nối

Yêu cầu:

Khách hàng có tài khoản ở vCS

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập vào trang quản trị

Bước 2: Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

Bước 3: Tại danh sách kết nối Third party, chọn Tổng đài vCS và bật chế độ khởi động sang phải để thực hiện kết nối

Bước 4: Bấm On với tùy chọn phù hợp với nhu cầu của bạn > Nhấp Lưu


The integration between vCS and and vTicket

  • Part 1: What is vTicket?
  • Part 2: Instruction

Part 1: What is vTicket?

vTicket is the solution to manage all connections with customers and people through various information and data. vTicket link with various sources: Zalo, Facebook, Email, Call. The vTicket model can be applied to Customer care department, Business department at the enterprise, Government agency to receive and exchange with people.

Part 2: Instruction

Requirement:

Users already have a vCS account

Instruction:

Step 1: Login to admin page 

Step 2: In the Connection Management section, select Third-party Integration

Step 3: At the Third party connection list, select vCS switchboard and turn on the button to the right

Step 4: Turn On the feature which is suitable with your demand > Click Save

Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn