Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 8 Next »

Volume có thể được dễ dàng attach (gắn vào) hoặc detach (gỡ ra) khỏi vServer mà không làm gián đoạn vServer. 

Lưu ý: Không thể detach volume Root (ổ C trong Windows) của vServer. 
Attach Volume


Bước 1: Trên tab "Volumes", click chọn Volume → button "Attach"

Bước 2: click chọn Server cần Attach Volume vào

Detach Volume

Bước 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Detach"

Bước 2: Xác nhận Detach Volume ra khỏi Server

Lưu ý: Trong hệ điều hành của vServer, cần phải umount Volume trước khi Detach Volume, để dữ liệu không bị lỗi. 


Các chủ đề liên quan


  • No labels