Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 18 Next »vServer - Vinadata Cloud Server là dịch vụ máy chủ ảo được cung cấp bởi VinaData, được xây dựng trên máy chủ Hex Core với ECC RAM dành riêng, sử dụng RAID SSD làm nơi lưu trữ dữ liệu.  Nâng cấp, tạm dừng và kích hoạt lại để sử dụng dễ dàng, đáp ứng nhanh chóng với mọi nhu cầu của business.vServer gồm các thành phần sau

Cloud Server - Lựa chọn CPU/RAM phù hợp và dễ dàng điều chỉnh khi cần thiết.

Volumes - Volumes đi kèm hoặc gắn rời với nhiều profile IOPS để chọn lựa.

Snapshots - Dễ dàng roll back (trả lại dữ liệu cũ) với snapshot.

SSH Keys - Login vào vServer Linux một cách an toàn.

Wan IPsvServer kết nối mạng public bằng Wan IPs riêng. 

VPN kết nối mạng riêng ảo từ vServer đến các server ở location khác.

Load Balancer Server ảo dựa trên một cluster server thật. 

Access & Security Bảo vệ vServer những kết nối không mong muốn. 

  • No labels