Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Tôi muốn chuyển đổi ngôn ngữ ứng dụng thì làm thế nào?

Ứng dụng vCS hỗ trợ người dùng 2 ngôn ngữ, Tiếng Anh và Tiếng Việt giúp cho việc sử dụng của bạn được thuận lợi hơn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ theo nhu cầu cho phiên làm việc của mình. 

  1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng ở ngoài màn hình điện thoại.
  2. Chọn Cài đặt và chọn Ngôn ngữ

  3. Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng.

LƯU Ý

Đối với hệ điều hành iOS, bạn sẽ nhận được thông báo với dòng lệnh "Để thay đổi ngôn ngữ khác, bạn vui lòng đăng nhập lại", hãy nhấp Đồng ý để xác nhận thay đổi ngôn ngữ.


I want to change language, how do I do it? 


vCS supports users in 2 languages, English and Vietnamese. You can choose the language based on your needs for your session.

  1. Click the icon  
  2. Select Settings and choose  Language

  3. Choose the language you want to use.

NOTE

For iOS, you will receive a message with the content "To change another language, please log back in", click OK to confirm the language change.



Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn