Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

 • Phần 1: Xem hạn mức còn lại
 • Phần 2: Mua thêm hạn mức gọi ra
 • Phần 3: Xuất file thống kê
 • Phần 4: Giới hạn hạn mức gọi ra của từng thành viên

Phần 1: Xem hạn mức còn lại

Làm thế nào để tôi xem hạn mức gọi ra còn lại bao nhiêu?

Hạn mức sử dụng gọi ra được dùng để trả cước phí gọi ra của tổng đài. Bạn nên thường xuyên kiểm tra hạn mức để đảm bảo việc gọi ra của doanh nghiệp không bị gián đoạn

 1. Đăng nhập trang quản trị
 2. Ở mục Thông tin hợp đồng, nhấp vào Thông tin gói dịch vụ

       3. Xem thông tin tất cả các gọi cước tại Thông tin tài khoản

Thông tin thêm

 • Tài khoản vận hành cuộc gọi còn lại: Phí vận hành cuộc gọi (200đ/phút, 1000đ/phút, ...)
 • Tài khoản cước gọi nhà mạng còn lại: Mức phí nhà mạng thu để vận hành đầu số
 • Tài khoản vận hành vTicket còn lại: Phí tính mỗi lần khi có ticket đổ vào

Phần 2: Mua thêm hạn mức gọi ra

Làm thế nào mua thêm hạn mức gọi ra cho doanh nghiệp?

Trong trường hợp doanh nghiệp bạn đã hết hạn mức gọi ra, bạn vẫn có thể mua thêm hạn mức bằng cách gửi yêu cầu đơn hàng cho chúng tôi để được hỗ trợ.

 1. Đăng nhập trang quản trị
 2. Ở mục Thông tin hợp đồng > Nhấp Thông tin gói dịch vụ > Thông tin tài khoản

       3. Chọn hạn mức bạn muốn mua thêm > Nhấp Mua thêm > Nhấp Tiếp tục

 

       5. Kiểm tra thông tin đơn hàng > Chọn hình thức thanh toán > Nhấp Thanh toán.


Phần 3: Xuất file thống kê

Làm thế nào để tôi xuất file thống kê?

Bạn muốn xem thống kê về hạn mức sử dụng và lịch sử tất cả cuộc gọi của doanh nghiệp, chỉ cần xuất file thống kê theo hướng dẫn sau đây.

 1. Đăng nhập trang quản trị
 2. Ở mục Thông tin hợp đồng > Nhấp Thông tin gói dịch vụ
 3. Ở phần Thông tin tài khoản > Nhấp Xuất file thống kê

       

4. Chọn tháng bạn muốn lấy file thống kê > Nhấp chọn Xuất file

LƯU Ý

File tải về sẽ được lưu dưới dạng excel. File thống kê bao gồm Tổng hạn mức sử dụng gọi ra hỗ trợ tạm tính; Thống kê danh sách cuộc gọi.
 

Phần 4: Giới hạn hạn mức gọi ra của từng thành viên

Tôi muốn giới hạn hạn mức gọi ra của từng thành viên thì phải làm sao?

Mỗi thành viên trong doanh nghiệp đều có hạn mức gọi ra nhất định, bạn có thể tùy chỉnh riêng hạn mức cho từng thành viên.

 1. Đăng nhập trang quản trị
 2. Trong mục Danh bạ thành viên >Nhấp vào Quản lý thành viên
 3. Chọn thành viên muốn điều chỉnh hạn mức gọi ra > Nhấp Sửa
 4. Điều chỉnh hạn mức gọi ra của từng thành viên tại Hạn mức sử dụng


Manage your telephony credits

 • Part 1: Check the rest telephony credits
 • Part 2: Purchase telephony credits 
 • Part 3: Export report file 
 • Part 4: Limit the telephony credit limit of each member 

Part 1: Check the rest telephony credits

How do I view the rest telephony credits?

The telephony credits limit is used to pay for outgoing call charges. You should regularly check your limits to ensure uninterrupted business calls 


 1. Login to your admin page 
 2. In Contract information part, click Service pack information 
 3. To see all your credits information at Account Information 


More information

 • Remaining call operation fee: Call operation fee (200VND/min, 1000VND/min, ...)
 • Remaining telecommunications networks fee: The fee for the operator is charged to operate the switchboard phone number
 • Remaining vTicket operation fee: The fee is charged each time a ticket is synchronized 

Part 2: Purchase telephony credits

How to purchase telephony credits? 

In case you have reached the end of your call limit, you can still purchase additional limits by sending us an order request for assistance.

 1. Login to your admin page 
 2. In Contract information> Click Service pack information> Click Account information

       3. Select the package you want to purchase > Click Continue

 

       5. Check your order information > Choose payment method > Click Payment. 


Part 3: Export statistics file 

How can I export my statistics file? 

You want to see statistics about usage limits and the history of all business calls, just export the statistics file according to the following instructions.
 1. Login to your admin page. 
 2. In Contract information > Select Service pack information 
 3. In Account information > Select Export statistics file 

       

4. Choose the month you want to export file > Select Export file

NOTE

The downloaded file will be saved as excel file. Statistical files include Total usage limit to call for provisional support; List log call.

Part 4: Limit the telephony credit limit of each member

How can I limit the telephony credit limit of each member?

Each member has their own telephony credit limit, the admin can easily customize this amount for your employers. 

 1. Login to your admin page. 
 2. In Agent contact part > Select Manage agents 
 3. Select the member whom you want to customize the telephony credit limit > Click Edit 
 4. Adjust the telephony credit limit of each member at the Limit of usingHãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn