Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

 • Phần 1: Quản lý ghi âm cuộc gọi trên ứng dụng
 • Phần 2: Quản lý ghi âm cuộc gọi trên trang quản trị website

Phần 1: Quản lý ghi âm cuộc gọi trên ứng dụng

Làm thế nào để tôi nghe lại ghi âm cuộc gọi trên điện thoại?

 1. Mở ứng dụng bằng cách bấm chọn biểu tượng ở ngoài màn hình điện thoại.
 2. Vào mục Gần đây và bấm chọn cuộc gọi muốn nghe lại ghi âm
 3. Bấm chọn Chi tiết
 4. Bấm chọn biểu tượng  để nghe lại cuộc gọi ra


LƯU Ý

Khi kết thúc cuộc gọi, 5 phút sau, ghi âm cuộc gọi sẽ được hiển thị trên hệ thống, lúc đó bạn mới có thể nghe lại ghi âm cuộc gọi 


Phần 2: Quản lý ghi âm cuộc gọi trên trang quản trị website

Làm thế nào để xem lại nhật ký cuộc gọi của nhân viên?

Mỗi cuộc gọi ra, gọi vào hoặc cuộc gọi bị nhỡ đều được hệ thống ghi nhận lưu trữ tại nhật ký cuộc gọi, người quản trị có thể vào mục này để xem và nghe lại cuộc gọi của nhân viên mình.

 1. Đăng nhập vào trang quản trị.
 2. Tại mục Quản lý tổng đài, nhấp vào Nhật ký và ghi âm cuộc gọi

Thông tin thêm

Ý nghĩa trạng thái cuộc gọi

 • Không bắt máy: Cuộc gọi ra không có người nhận
 • Thành công: Cuộc gọi vào/ra thành công
 • Xem chi tiết: Cuộc gọi vào không thành công
 • Gọi nhầm: Cuộc gọi vào dưới 6s

LƯU Ý

Khi kết thúc cuộc gọi, 5 phút sau, ghi âm cuộc gọi sẽ được hiển thị trên hệ thống, lúc đó bạn mới có thể nghe lại ghi âm cuộc gọi


Mẹo: Để tiện cho việc tìm kiếm, có thể nhập nhanh điều kiện cần tìm trong phần "Tìm kiếm" đầu trang và nhấp vào Tìm kiếmLog call and call recording

 • Part 1: Manage log call and call recording on mobile 
 • Part 2: Manage log call and call recording on the website 

Part 1: Manage log call and call recording on mobile 

How can I listen to the call recording on my phone? 

 1. Click on  icon on your mobile screen.
 2. In Recent tab, select the log call you want to listen to. 
 3. Select Details
 4. Select icon  to make an outgoing call 


NOTE

The call will be synchronized on the system after 05 mins, then you can listen to the call recording again  


Part 2: Manage log call and call recording on the website

How can I review my agent's log call and call recording on the website?

Each outgoing call, incoming call or missed call is recorded by the system at the call log, the administrator can go to this section to view and listen to the call of his staff.

 1. Login to the admin page.
 2. At Manage switchboard, click Log and call recording 

More information

Call status significance

 • No picked up: The outgoing call has no recipient
 • Success: Successfull incoming/outgoing calls
 • See details: Failed incoming call
 • Missed call: Incoming call under 6s

NOTE

The call will be synchronized on the system after 05 mins, then you can listen to the call recording again


Tip: For the convenience of searching, you can quickly enter the search criteria in the "Search" section at the top of the page and click Search


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn