Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document

Yêu cầu:

Khách hàng đã có tài khoản ở vCS và Freshdesk

Hướng dẫn:

Bước 1: Đăng nhập tenant, sau đó truy cập trang Quản trị

Bước 2: Tại phần Quản lý kết nối, chọn Tích hợp Third-party

Bước 3: Tại danh sách kết nối Third party, chọn Freshdesk để thực hiện kết nối

Bước 4: Đăng nhập tài khoản Freshdesk, tại thanh điều khiển, chọn Settings (chức năng này chỉ có Quản trị viên mới có thể truy cập)

Bước 5: Chọn Apps trong phần Helpdesk Productivity

Bước 6: Trong phần Apps, chọn Get More Apps

Bước 7: Tại thanh tìm kiếm, nhập từ khóa "vCS" để tìm ứng dụng

Bước 8: Bấm chọn ứng dụng vCS và chọn INSTALL

Bước 9: Nhập thông tin theo yêu cầu để bắt đầu thiết lập kết nối

  • Nhập mã API KEY: Truy cập Profile Settings tại góc phải màn hình để lấy mã API KEY

  • Nhập tên miền vCS

Lưu ý: Ví dụ bạn có tên miền "abcde.123cs.vn" thì chỉ cần nhập "abcde"

  • Nhập ID ứng dụng: Copy mã ID ứng dụng ở trang vCS qua phần thiết lập của Freshdesk

  • Secret keyBật On kết nối Freshdesk ở trang Kết nối Third-party để lấy mã Secret key và mã Code

  • Sau khi nhập đầy đủ thông tin theo yêu cầu, nhấp Install để tiến hành kết nối

Bước 10: Truy cập lại trang Danh sách kết nối Third party của vCS, điền đầy đủ thông tin đường link URL, Key từ active freshdesk (My API Key – Freshdesk). Sau đó bật On hai quyền Sử dụng app FreshdeskCho phép thực hiện cuộc gọi từ API. Cuối cùng nhấn Lưu để hoàn tất thiết lập.


The integration between vCS and Freshdesk

Requirement:

Users already have vCS and Freshdesk accounts.

Instruction:

Step 1: Login to the admin page 

Step 2: At Connection management > Choose Third-party integration 

Step 3: At the Third party connection list, select Freshdesk to make the connection

Step 4: Log in to the Freshdesk account, at the control bar, select Settings (this function is only accessible to the Administrator). 

Step 5: Select Apps at Helpdesk Productivity

Step 6: At Apps section, select Get More Apps

Step 7: In the search bar, enter the keyword "vCS" to find the application

Step 8: Choose vCS app and click INSTALL

Step 9: Fill in the required information to start the connection setup.

  • Enter API KEY: Click on Profile Settings at the right corner of the screen to get the API KEY code

  • Enter vCS domain 

Note: For example, if you have a domain name "abcde.123cs.vn" then just enter "abcde"

  • Enter application ID: Copy the application ID code on the vCS page and paste on the Freshdesk settings section

  • Secret keyTurn On the Freshdesk connection on the Third-party Connection page to get the Secret key code and Code

  • After entering the required information, click Install to proceed with the connection

Step 10: Access the vCS Third party connection list page, fill in the URL link information, Key from active freshdesk (My API Key - Freshdesk). Then turn On two rights Use the Freshdesk app and Allow making calls from API. Finally, click Save to complete the setup.


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn