Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Volume có thể được dễ dàng attach (gắn vào) hoặc detach (gỡ ra) khỏi VCS mà không làm gián đoạn VCS. 

Note: Không thể detach volume Root (ổ C trong Windows) của VCS. 


Khởi tạo snapshot

Step 1: Login vào Portal Vinadata, chọn menu Cloud Servers –> Snapshot –> Create Snapshot


Step 2: Chọn Volume của VCS cần giữ lại data, ở đây là volume original_boot_volume


Step 3: Kiểm tra lại màn hình Snapshot, đã có một snapshot vừa được tạo backup_boot_volume. Click chọn snap shot đó.


Backup dữ liệu

Step 1: Tạo một volume mới để lưu giữ data này. Chọn Volume để bắt đầu tạo mới.


Step 2: Nhập thông tin Volume Name, và xác nhận tạo Volume từ snapshot.


Step 3: Quá trình tạo mới sẽ tốn thời gian tuỳ theo dung lượng của volume. Vui lòng chờ cho đến khi volume được tạo hoàn tất.

Xoá VCS

Step 1: Chọn menu Cloud Servers –> chọn Cloud Server muốn xoá.


Step 2: Cloud Server đã được xoá hoàn tất. Kiểm tra lại màn hình Volumes, ở đây có một volume đã được backup. Volume này chứa dữ liệu của VCS original. Bạn chỉ phải trả chi phí cho việc lưu trữ Volume.


Step 3: VCS original có thể dễ dàng được restore lại từ volume đã backup.

Menu Cloud Servers, chọn Create Cloud Servers, chọn Bootable Volume, chọn Volume đã backup.


Step 4: Việc tạo Cloud Servers đã hoàn tất

Các chủ đề liên quan  • No labels