Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Volume có thể được dễ dàng attach (gắn vào) hoặc detach (gỡ ra) khỏi VCS mà không làm gián đoạn VCS. 

Note: Không thể detach volume Root (ổ C trong Windows) của VCS. Attach Volume

Step 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Attach"

Step 2: click chọn Server cần Attach Volume vào

Detach Volume

Step 1: Trên tab "Volumes" , click chọn Volume → button "Detach"

Step 2: Confirm Detach Volume ra khỏi Server

Lưu ý: Trong hệ điều hành của VCS, cần phải umount Volume trước khi Detach Voluem, để dữ liệu không bị lỗi. 
Các chủ đề liên quan  • No labels