Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) VNG Cloud cung cấp một dashboard để dễ dàng quản lí Load Balancer.Để xem các thông tin bạn chỉ cần chọn load balancer tại giao diện quản lý Portal → VPC → Load balancer 

Quản lý 1 load balancer gồm 4 phần 

  • Description: Thông tin cơ bản của load balancer 
  • Listener : Quản lý listener, edit setting, thêm policy 
  • Pool : Quản lý pool, health setting, thêm bớt instance
  • Billing: Quản lý thông tin thanh toán, gia hạn load balancer

Description 

Tổng hợp các thông tin chung giúp bạn quản lý Load balancer gồm 

  • Basic configuration
  • Listerner List
  • Pool List 


Listener 

Quản lý listener và điều chỉnh policy liên quan. Hướng dẫn cụ thể tại đây ____


Pool 

Các thông tin của pool gồm Pool information, health monitor , member. 

Tại đây bạn có thể edit / delete pool hoặc thêm pool vào load balancer. 


Billing information 

Xem ngày bắt đầu và kết thúc của load balancer. Bạn cũng có thể gia hạn bằng cách chọn buy more. 


Các chủ đề liên quan