Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Step 1: Login vào VNG Cloud , tab Volumes, chọn Create Volume


Step 2: Nhập Name, Size, và chọn lựa snapshot muốn restore, chọn Create Volume


Volumes mới sẽ được tạo từ snapshot cũ.


Các chủ đề liên quan