Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) Security group là một bộ ACL - Access Control List giúp bảo vệ Cloud Servers khỏi những kết nối không mong muốn. Security Group cho phép chủ động chọn lựa kết nối được phép vào Cloud Servers.
Security Group mặc định

Để xem các kết nối được cấu hình mặc định trong Security Groups, chọn Tab Security Groups, chọn default, chọn Manage Rules.


Hoặc bạn có thể xem rule được appy tương ứng cho mỗi VCS


Action mặc định của Security Groups là DENY (chặn) tất cả kết nối. Bạn muốn cho phép kết nối nào thì chọn Add Rules

Mặc định các port đi vào sau là được mở 23480 , 443 cho Linux, với Windows là 349080443


RuleCác rule được quy định sẵn như theo TCP, UDP, Protocal....

DirectionEgress là đi ra và Ingress là đi vào 

Open port: Có thể chọn 1 port hoặc 1 range port

CIDR: default 0.0.0.0/0 là cho toàn bộ các rangeKhởi tạo Security Group

Để tạo một Security Groups mới, thì chọn Tab Security Groups, chọn Create Security Groups.
Các chủ đề liên quan