Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(tick) Wan IP còn được gọi là Floating IP là IP Public của Cloud Server. Mỗi Cloud Server khi khởi tạo, sẽ được gắn mặc định một Wan IP.
Quản lý Wan IP

Bước 1: Login Portal VNG Cloud , chọn Cloud Servers, mỗi Cloud Server sẽ có thông tin Wan IP.Bước 2: Chọn một Cloud Server, để thao tác chi tiết với Wan IP. Nếu bạn không muốn public Cloud Server của bạn, bạn có thể chủ động Detach Wan IP, như vậy Cloud Servers chỉ còn có IP Private (LAN IP).


Bước 3: Chọn Attach Wan IP để gán Wan IP cho Cloud Server.Thay Wan IP cho Cloud Server

Bước 1: Login Portal VNG Cloud, chọn Wan IP, chọn Create Wan IP để tạo một Wan IP mới.Bước 2: Wan IP mới được tạo sẽ có Server status là Not used

Chọn Attach để gán Wan IP với một Cloud Server. Chọn Deallocate để giải phóng Wan IP (trả lại không sử dụng).

Các chủ đề liên quan