Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VNG Cloud cung cấp một dashboard để dễ dàng quản lý các vServer.

  • Tình trạng vServer
  • Monitor vServer
  • Console vServer
Tình trạng vServer

Truy cập VNG Cloud Portal , chọn Cloud Server, bạn sẽ có danh sách các vServer đã tạo.

vServer đang hoạt động bình thường sẽ có trạng thái ACTIVE.

Chọn Renew để gia hạn vServer khi hết hạn.


Monitor vServer

Bước 1: Chọn một vServer, để xem thông tin chi tiết.

Bước 2: Với tab Monitor, VNG CLOUD cung cấp lịch sử sức khoẻ của vServer.

VNG Cloud có sẵn các metrics về CPU, Throughput Disk, Throughput Network như: cpu-util, disk-read/write bytes/s, disk-read/write requests/s, net-in/out bytes/s


Bước 3: Với tab Log, VNG Cloud cung cấp log console tại thời điểm hiện tại của Cloud Server


Console vServer

Bước 1: Chọn một vServer, để xem thông tin chi tiết.

Bước 2: Chọn Console, để login vào màn hình console của vServer
Các chủ đề liên quan