Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Khởi tạo vServer đơn giản & nhanh chóng chỉ trong 04 bước sau:

 1. Chọn OS cho vServer
 2. Chọn cấu hình CPU/ RAM
 3. Chọn SSH Keys
 4. Hoàn tất

1. Chọn OS cho vServer

Bước 1: Trên tab "Cloud Servers" click chọn button "Create Server"

v


Bước 2: Ở mục Server Information, click Server Name
Note: Server Name có ít nhất 5 kí tự, và chỉ gồm các kí tự sau: A-Z, a-z, 0-9, _, -, ., @
Bước 3: Ở mục Image , có 4 options cho phép lựa chọn Source Data để khởi tạo Volume OS 
Option 1: Khởi tạo vServer từ một OS trống hoàn toàn mới. 

 • Tại tab OS, chọn OS Type (Ubuntu, Debian, CentOS, Windows) và version OS tương ứngOption 2: Khởi tạo vServer từ một Volume đã backup trước đó. 

 • Tại tab Bootable Volumes, click chọn volume sẵn có được dùng làm OS để launch server này
Option 3Khởi tạo vServer từ một application đã được tạo sẵn của VNG CLOUD

 • Tại tab OS + Apps, chọn App (Wordpress, Docker, Lemp, Mongodb, Redmine, Lamp, Elk Stack) và version OS tương ứngOption 4: Đăng tải hình ảnh (Upload Image) để khởi tạo vServer

 • Tại tab Uploaded Images, chọn Upload Image để đăng tải hình ảnh. 
 • Hình ảnh nên có định dạng qcow hoặc raw image. 2. Chọn cấu hình CPU/ RAM

Ở mục Flavor , chọn cấu hình mong muốn

Option 1: Chọn Saving packagechọn từ các cấu hình gợi ý sẵn


Option 2: Chọn Customized, chọn cấu hình tự do

Note: CPU cho phép chọn từ 1 đến 10 Core
RAM cho phép chọn từ 1 đến 32 GB


Chọn size Volume

 Ở mục Volume , chọn size tương ứng cho ổ đĩa lưu trữ để khởi tạo server.

Note: Các loại ổ cứng khác nhau SAS, SSD, SATA sẽ qui định tối đa IOPS của ổ cứng.
Size Volume cho phép chọn từ 20 đến 1000 GB  


3. Chọn SSH Keys

 Ở mục SSH Keys, có 2 options cho phép user thiết lập hình thức remotely login đến server

Option 1: Launch Server without SSH Key (để trống mục chọn SSH Keys)

 • Password Login sẽ được gửi đến email của user


Option 2: Launch Server with SSH Key (Linux OS only)
Tham khảo phần V - SSH Keys để tạo SSH Key

 • click chọn -Select Key- tương ứng làm Private Key để Login SSH to server


4. Hoàn tất

Bước 1: click chọn button "Create Server"
Bước 2: click chọn "OK" để hoàn tất và thực hiện các bước thanh toán.