Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Bước 1 : Khởi tạo dich vụ K8S 

Bước 2 : Chọn K8S với mode (non -HA )

note : Hỗ trợ Version K8s : Version 1.18.7. Với mode Non-HA thì cho phép 01 Master 

Bước 3 : Chọn số lượng Minion (Docker node)

Bước 4: Chọn cấu hình cho ổ ETCD : 

Bước 5 : Chọn cấu hình server cho Master (2 dòng General hoặc High Performance)

Bước 6: Chọn cấu hình server cho Minion (2 dòng General hoặc High Performance)

Bước 7:: Chon cấu hình Cho ổ Boot và Dock của cả Master và Minion  

Bước 7.1: Chọn loại Overlay network (IPIP Encryption mode)  là always thì phần khai báo network để các docker chạy sử dụng subnet /16


Bước 7.2: Chọn loại Overlay network (IPIP Encryption mode)  là Crosssubnet thì phần khai báo network để các docker chạy sử dụng subnet /24

  • No labels