Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

vStorage tương thích với các client tool sử dụng S3 protocol. Bạn có thể dễ dàng sử dụng các tool đã quen thuộc như

  • Rclone
  • S3cmd 
  • S3browser

Để sử dụng bạn cần thực hiện các bước sau 

Bước 1: Lấy s3 key Hướng dẫn cách tạo s3 Key 

Bước 2: Tải và cấu hình S3 tool theo nhu cầu 

  • No labels