Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Gia hạn vServer

Để gia hạn vServer, bạn cần thực hiện theo các bước sau:
 
Đối với server còn trên portal:
Bước 1: Vào {+}https://portal.vngcloud.vn/+ → vServer 
Bước 2: Tại giao diện quản các Server, chọn server bạn muốn gia hạn  Billing Information  Buy more

Bước 3: Chọn số tháng cần gia hạn server:
 
Đối với Server bị hết hạn:
Bước 1: Vào {+}https://portal.vngcloud.vn/+ → vServer 
Bước 2: Tại giao diện quản các Server, click vào biểu tượng thùng rác ( Trash )


Bước 4: Click vào biểu tượng để recover server:


Note: 

Trường hợp server hết hạn : 

  1. Sẽ có email cảnh báo server hết hạn server trước 7 ngày 

  1. Server sẽ được Move vào Trash thông báo xoá khỏi Trash 
  • No labels