Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Next »

Cơ sở hạ tầng như một dịch vụ - IaaS cung cấp không gian ảo, lưu trữ và các nguồn lực kết nối, giúp các doanh nghiệp có thể dễ dàng mở rộng hoặc thu gọn cơ sở hạ tầng theo nhu cầu.


vServer

Dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo trên đám mây với các tính nâng cao như vVPC, Cloud Firewall, Loadbalance(vLB), Auto scaling (vAS)...

vStorage

Giải pháp lưu trữ linh hoạt, an toàn, truy cập nhanh trên điện toán đám mây.

vCDN

Giải pháp CDN của VNG Cloud sẽ giúp khác hàng giảm thiểu ngân sách hạ tầng kỹ thuật, đạt hiệu suất hoạt động tốt hơn.


vColdstorage

Dịch vụ lưu trữ dài hạn trên đám mây


  • No labels