Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hỗ trợ giám sát và bảo vệ hệ thống của doanh nghiệp.

vWAFDịch vụ tường lửa ứng dụng web giúp bảo vệ ứng dụng web của doanh nghiệp khỏi các hình thức khai thác web phổ biến có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ứng dụng, làm tổn hại đến bảo mật hoặc tiêu tốn tài nguyên quá mức.
vMonitorDịch vụ giúp liên tục giám sát hiệu suất của tất cả tài nguyên trên hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực.

IAM - Quản lý truy cập tài nguyên

Cho phép doanh nghiệp quản lý truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên một các bảo mật bằng cách phân quyền truy cập.
  • No labels