Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hỗ trợ giám sát và bảo vệ hệ thống của doanh nghiệp.

vWAFDịch vụ tường lửa ứng dụng web giúp bảo vệ ứng dụng web của doanh nghiệp khỏi các hình thức khai thác web phổ biến có thể làm ảnh hưởng đến khả năng sử dụng ứng dụng, làm tổn hại đến bảo mật hoặc tiêu tốn tài nguyên quá mức.
vMonitorDịch vụ giúp liên tục giám sát hiệu suất của tất cả tài nguyên trên hệ thống của doanh nghiệp theo thời gian thực.
vMonitor Platform

Dịch vụ cung cấp một giải pháp toàn diện về thu thập, phân tích và cảnh báo trên các dữ liệu Metric và Log từ VNG Cloud, các Cloud khác hay môi trường on-premise, Những thông tin này giúp bạn hiểu về cách các server/application của bạn hoạt động như thế nào và chủ động xác định được các vấn đề mà server/application đang gặp phải

IAM - Quản lý truy cập tài nguyên

Cho phép doanh nghiệp quản lý truy cập vào các dịch vụ và tài nguyên một các bảo mật bằng cách phân quyền truy cập.
  • No labels