Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dịch vụ cung cấp hệ thống máy chủ ảo toàn diện (CPU, RAM, Memory).

vServer HCM 03 (vVPC Advance)
  • Full VPC: Cung cấp đầy đủ các tính năng như tự tạo CIDR, tự quản lý routing table, Internet gateway, Services endpoint. Đặc biệt cho phép VPC Peering.
  • Full Compute: Cung cấp các dòng vServer như General, High Performance, GPU, Server vật lý (vBaremetal) và cho phép cung cấp zone vServer riêng cho khách hàng.
  • Full Bảo mật: Cung cấp Encryption Volume cho vServer, IAM (Identity and Access Management) để phân quyền cho users.
  • An Toàn và Mở rộng: Cung cấp Advance Loadbalance (gồm Application Loadbalance, Network Loadbalance), cung cấp vAS cho phép tự động mở rộng máy chủ để đảm bảo hệ thống, cung cấp vMonitoring cho phép giám sát toàn bộ tài nguyên hệ thống.
  • Backup: Cho phép backup toàn bộ vServer theo lịch mà user mong muốn.
  • No labels