Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Mô hình trách nhiệm của VNG Cloud & Khách hàng.


Bảo mật và tuân thủ là trách nhiệm chung giữa VNG CLOUD  và khách hàng. Việc chia sẻ trách nhiệm giúp giảm bớt gánh nặng vận hành cho khách hàng vì VNG CLOUD sẽ vận hành, quản lý và kiểm soát các thành phần từ hệ điều hành máy chủ và lớp ảo hóa cho tới bảo mật vật lý của các cơ sở đang vận hành dịch vụ. Khách hàng sẽ phụ trách và quản lý hệ điều hành máy khách (bao gồm bản cập nhật và bản vá bảo mật), các phần mềm ứng dụng liên kết khác cũng như việc cấu hình tường lửa nhóm bảo mật do VNG CLOUD cung cấp. Khách hàng cần phải cẩn trọng cân nhắc các dịch vụ mà mình chọn vì trách nhiệm của khách hàng sẽ thay đổi tùy theo dịch vụ sử dụng, tùy theo việc tích hợp các dịch vụ đó vào môi trường CNTT của khách hàng cũng như pháp luật và quy định hiện hành. Bản chất của trách nhiệm chung này cũng tạo ra sự linh hoạt và cung cấp quyền kiểm soát cho khách hàng để cho phép triển khai.

SẢN PHẨM

Trách nhiệm của VNG CLOUD

Trách nhiệm của Khách Hàng

vStorage

- Chịu trách nhiệm đối với việc cập nhật các bản vá và sửa lỗi trong cơ sở hạ tầng dịch vụ
- Chịu trách nhiệm vận hành hạ tầng dịch vụ, đảm bảo chất lượng dịch vụ đến tới khách hàng luôn ổn định trong mọi thời gian thỏa SLA đã cam kết
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng dịch vụ cũng như thực hiện hỗ trợ xử lý sự cố 24/7 thông qua kênh Support Ticket, email
- Giám sát dịch vụ của khách hàng 24/7. Tự động thông báo cho khách hàng trong các trương hợp đã được định trước qua email và qua điện thoại trong các trường hợp sự cố khẩn cấp


- Chịu trách nhiệm cho nội dung được lưu và truyền tải qua hệ thống storage
- Bảo mật thông tin đăng nhập, truy cập dịch vụ qua các nền tảng được cung cấp bởi VNG Cloud bao gồm Web Portal, API
- Quản trị và vận hành dịch vụ thông qua các giao diện người dùng được cung cấp bởi VNG Cloud


  • No labels