Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

BareMetal Server là dịch vụ cung cấp Máy Chủ Vật Lý (Physical Server) Bao gồm phần cứng (CPU,RAM, Storage) dành riêng cho 1 khách hang. Bare Metal Server cho phép kết nối vào vVPC như một máy chủ ảo (vServer) hiện tại. Tất cả các thao tác Nâng/ Giảm CPU/RAM/Storage đều Self-services thực hiện trên portal


Bare Metal Server Solution là giải pháp cho phép triển khai Máy Chủ Vật Lý ngay trên môi trường mạng ảo (vVPC) của mình. Kết nối từ Máy Chủ Vật Lý vào các Máy Chủ Ảo ở trên vVPC có latency tương tự như từ các Máy chủ ảo kết nối với nhau trong cùng vVPC.


  • No labels