Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Truy cập vào "Dashboard" để có được các thông tin thống kê về các CDN đang sử dụng dịch vụ. Mặc định hệ thống sẽ thống kê "All CDN" với thời gian là "Last 24 hours"

Figure 1. Biểu đồ thống kê Requests/s qua hệ thống
(1): Lựa chọn CDN muốn xem thống kê
(2): Lựa chọn khoảng thời gian cần xem
(3): Click "Filter" để cập nhật thống kê theo thời gian và CDN lựa chọn
(4): Tab thống kê về "Request per seconds", tương ứng với graph như hình trên và thông tin Request/s của Origin Servers như hình bên dưới.

  • Cached Request: Các request thông qua vCDN đã được cached và phục vụ bởi dịch vụ vCDN.
  • Uncached Request: Các request chưa được vCDN lưu trữ, được xử lý và phản hồi bởi Origin, các request này sau đó cũng được dịch vụ vCDN cached lại để phục vụ các user truy cập lần sau.

    Figure 2. Biểu đồ thống qua Requests/s xuống Origin Servers
    (5): Tab thống kê về lưu lượng Traffic qua hệ thống gồm các thành phần như sau:
  • Thống kê về Traffic Consuming – lưu lượng tiêu thụ qua hệ thống vCDN gồm Cached (lưu lượng được phục vụ bởi dịch vụ VoD) và Uncached (lưu lượng chưa được dịch vụ VoD cached lại và các request này đi xuống Origin Servers để xử lý)


Figure 3. Biểu đồ Traffic Consuming

  • Thống kê về CDN Speed – tốc độ xử lý của hệ thống các Servers CDN và tốc độ xử lý của Origin Servers (phần request không được CDN cache lại và đi thẳng xuống Origin Servers Pool)


Figure 4. Thống kê về CDN Speed

  • Thống kê về User Average Speed – tốc độ truy cập trung bình của End-User khi truy cập vào hệ thống CDN và các requets đi thẳng xuống Origin Servers.


Figure 5. Thống kê về User Average Speed
(6) Thống kê về Unique Visitor - thông tin các end-user khác nhau truy cập vào website

Figure 6. Thông tin về Unique Visitors
Ngoài ra, còn có các phần thống kê về Traffic Overview – thông tin băng thông CDN đã sử dụng trong tháng, như hình sau:

Thông tin thống kê tổng quát về Tỷ lệ cache trên hệ thống CDN, cùng các loại content-type phục vụ end-user:

Thống kê về HTTP Codes của CDN và Origin:

Cùng biểu đồ lưu lượng truy cập toàn cầu:

  • No labels