Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để quản lý Live Entrypoint, click vào menu "Live Entrypoint" như hình sau:

Giao diện quản lý Live Entrypoint hiện ra với danh sách các CDN gồm các cột:

  • Name: Tên gợi nhớ của Live Entrypoint,
  • Description: Mô tả ngắn gọn về Live Entrypoint,
  • Primary Zone, Backup Zone: Thể hiện ISP mà Live Entrypoint này đang được thiết lập,
  • CDN Using: Số lượng Live CDN đang sử dụng,
  • CDN Status: Trạng thái của CDN đang được kích hoạt hay hủy kích hoạt
  • Các nút Action gồm Edit (Chỉnh sửa CDN) và Delete (Xóa CDN)

Đầu trang, thông tin tóm tắt về số lượng CDN Live (Total), số CDN đang được kích hoạt để sẳn sàng sử dụng (Active) và số CDN đã tạm hủy kích hoạt (Inactive).

Để thêm mới Live Entrypoint, click vào nút "Create New" , giao diện tạo mới sẽ như sau:

(1): Nhập tên đại diện cho Live Entrypoint
(2): Nhập mô tả ngắn cho Live Entrypoint

(1): Nhập tên App của Live Entrypoint, tên app này sẽ được thể hiện trong URL push tín hiệu RTML có kèm theo mã định danh ngẫu nhiên ở khung kế bên
(2): Bật/tắt chức năng timeshift cho Live Entrypoint này, mặc định vCDN chỉ hỗ trợ timeshift 30 phút.
(3): Nhập vào các địa chỉ IP được phép gửi tín hiệu RTMP vào hệ thống Live Entrypoint, hoặc
(4): Nhập vào thông tin username và password để xác thực khi gửi tín hiệu RTMP vào Live Entrypoint
**Mục (3) và (4) bạn phải nhập thông tin 01 trong 02 mục, hoặc cả 02 đều được, không được để trống cả 02 mục.
(5): Chọn ISP chính nhận tín hiệu RTMP, khung kế bên thể hiện URL RTMP để bạn push luồng live
(6): Chọn ISP backup nhận tín hiệu RTMP, khung kế bên thể hiện URL RTMP để bạn push luồng live
(7): Lựa chọn media type cho dịch vụ Live
(8): Lựa chọn segment size (thời gian mỗi file nội dung được đóng gói từ tín hiệu RTMP dưới định dạng HLS) cho dịch vụ Live

  • No labels