Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Nhập thông tin đăng nhập là địa chỉ Email hoặc Số điện thoại đã đăng ký trên Portal hệ thống VNGCloud vào khung số (1) và mật khẩu tương ứng vào khung số (2); Sau đó click "Đăng Nhập".

  • No labels