Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »

Để nạp dữ liệu (import) dữ liệu của bạn vào RDS Instance với datastore MySQL/Mariadb, bạn có thể sử dụng công cụ mysqldump.

Bạn có thể tự thực hiện thông qua các bước sau:

1. Dump dữ liệu từ MySQL server của bạn:

Trên MySQL server của bạn, bạn có thể lấy danh sách database mình hiện có bằng lệnh sau:

mysql> show databases;

Chọn các database cần import ví dụ như trong hình là: mysql02, mysql03, mysql04.

Lưu ý: RDS Instance không hỗ trợ import các database hệ thống như: mysql, performance_schema, information_schema và sys. Bạn vui lòng bỏ qua các database này.

Sau khi đã có danh sách các database cần chuyển, bạn có thể dump dữ liệu bằng mysqldump với format tham khảo sau:

mysqldump -h<Local_DB_IP> -P<Local_DB_Port> -u<Local_DB_User> -p \ 
--databases <Your_DB_LIst> \
--set-gtid-purged=OFF \
--routines=0 –triggers=0 --events=0 \
--single-transaction > dump-database.sql

trong đó: 

  • Local_DB_IP: IP MySQL Server của bạn.
  • Local_DB_Port: Port MYSQL Server của bạn
  • Local_DB_User: User trên MySQL Server của bạn.
  • Your_DB_LIst: danh sách các database bạn muốn dump cách nhau bởi dấu phẩy. VD: mysql02, mysql03, mysql04

Kết quả bạn sẽ có một file dump-database.sql chứa dữ liệu sẽ import.

2. Import dữ liệu vào RDS Instance.

Để quá trình import được đơn giản, bạn nên sử dụng Master User được cấp khi khởi tạo RDS Instance.

Trước khi import dữ liệu vào RDS Instance, bạn cần chắc chắn các database này đã được khởi tạo trên RDS Instance và Master User có toàn quyền (All Privileges) trên các database này.

Để khởi tạo các database này, bạn có thể dùng lệnh: 

mysql> create database <database_name>;

Sau khi tạo, bạn chờ một lát (tối đa 1-2 phút) để hệ thống tự động cấp toàn quyền cho Master User của bạn trên database này.


Ngoài ra, bạn cần chắc chắn các user được sử dụng để làm definer cho các View đã được khởi tạo đầy đủ cũng như có đủ quyền trên các database sẽ import.

Để check nhanh, bạn có thể dùng lệnh grep trên file dump-database.sql với cú pháp:

grep -i "definer" dump-database.sql


Để import dữ liệu vào RDS Instance, bạn có thể dùng lệnh:

mysql -h<RDS Instance_IP> -P3306 -u<RDS Instance_Master_User> -p < dump-database.sql

với: 

  • RDS Instance_IP: IP của RDS Instance
  • RDS Instance_Master_User: Master User được cấp khi khởi tạo RDS Instance.

Tùy vào lượng dữ liệu của bạn mà thời gian import có thể kéo dài hay không. 

Trên đây là hướng dẫn Import dữ liệu vào RDS Instance datastore MySQL/Mariadb. Chúc bạn thực hiện thành công.

  • No labels