Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Click vào menu Video On Demand, giao diện quản lý CDN VoD

Giao diện quản lý VoD hiện ra với danh sách các CDN gồm các cột:

  • CDN Name,
  • CName: Danh sách các CName domain cần sử dụng
  • vCDN Domain: Thông tin để khách hàng cập nhật DNS (bản ghi CNAME) cho các domain, cname về hệ thống VoD,
  • CDN Status: Trạng thái của CDN đang được kích hoạt hay hủy kích hoạt
  • Các nút Action gồm Edit (Chỉnh sửa CDN) và Delete (Xóa CDN)

Đầu trang, thông tin tóm tắt về số lượng CDN VoD (Total), số CDN đang được kích hoạt để sẳn sàng sử dụng (Active) và số CDN đã tạm hủy kích hoạt (Inactive).

  • No labels