Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Current »

CategoryChi tiết
Web AcceleratorLà CDN giúp tăng tốc việc load page của bạn đối với người dùng cuối.
VOD (Video on Demand)Là CDN được dùng cho nghiệp vụ Video On Demand
Live-Streaming

Được dùng cho nghiệp vụ live-streaming, bao gồm 3 thành phần (Channel App, Live CDN, Live Channel)

  • No labels