Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 11 Next »


Vinadata Help Center


Welcome to the Vinadata Help Center. Whether you are new to Vinadata or an advanced user, you can find useful information about our products and services with targeted solutions, getting started guides, and content for advanced use cases.


Tìm Kiếm Tài Liệu

Tìm kiếm nổi bật

Trang nổi bật

 • Page:
  Infrastructure Services

  On this page:

  3. Organise your pages

  Here are some tips for organising your content.

 • Page:
  vCDN- Content Delivery Network (Old Services)

  vCDN là dịch vụ phân phối nội dung (CDN - Content Delivery Network) được cung cấp bởi VNG Cloud. Dịch vụ phân phối nội dung (CDN) cung cấp một mạng lưới các máy chủ proxy được phân phối toàn Viêt Nam và toàn cầu để lưu trữ nội dung, chẳng hạn như video (Phim ảnh online), livestream (Sport , music ...) trên website/mobile hoặc trên các phương tiện cồng kềnh khác, do đó cải thiện tốc độ truy cập để tải xuống nội dung.

 • No labels