Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Để dữ liệu giữa MySQL server và RDS Instance đồng bộ hoàn toàn với nhau, bạn có thể cấu hình MySQL Replication. Lúc này, MySQL server của bạn sẽ đóng vai trò Master, RDS Instance sẽ đóng vai trò Slave Read-Only. Sau khi cấu hình thành công, mọi sự thay đổi trên MySQL server của bạn sẽ được đồng bộ trên RDS Instance thông qua cơ chế Mysql Asynchronous Replication.


1. Tạo Replication User trên MySQL server của bạn:

Trên MySQL server của bạn, bạn khởi tạo một user để thực hiện Replication như sau:

VD: bạn tạo user 'rep'@'%' với password 'abcd1234' và gán Global Privileges là Replication Slave.

mysql> create user 'rep'@'%' identified by 'abcd1234';

mysql> grant replication slave on *.* to 'rep'@'%';

mysql> flush privileges;


2. Kiểm tra trạng thái Binary Log trên DB Server của bạn:

Để cấu hình Replication, bạn cần enable binary log trên MySQL server của bạn.

Để kiểm tra xem MySQL server của bạn đã bật binary log hay chưa, bạn có thể sử dụng câu lệnh sau:

mysql> show variables like "log_bin";

Nếu kết quả là OFF, bạn có thể bật binary log bằng cách thêm trong file cấu hình my.cnf (đuờng dẫn mặc định thuờng là /etc/mysql/my.cnf) các giá trị sau:

[mysqld]

log-bin=bin.log

log-bin-index=bin-log.index

max_binlog_size=100M

binlog_format=row


Sau đó, bạn cần restart lại dịch vụ MySQL/Mariadb.

Đối với Ubuntu, bạn có thể sử dụng lệnh:

systemctl restart mysql


Kiểm tra lại bằng cách chạy lại câu lệnh trên:

mysql> show variables like "log_bin";

Nếu kết quả là ON, chúc mừng bạn đã cấu hình Binary Log thành công.


3. Dump dữ liệu từ MySQL server của bạn và Import dữ liệu vào RDS Instance:

Bạn có thể tham khảo hướng dẫn Import dữ liệu vào RDS Instance datastore MySQL/Mariadb bằng MySQLDump.


4. Ghi nhận Binary Log File và Position trên MySQL server:

Trên MySQL server của bạn, bạn sử dụng lệnh sau để kiểm tra trạng thái Master:

mysql> show master status;

Kết quả:

Bạn ghi nhận giá trị File Postion của bin_log trên MySQL server của bạn để chuyển sang bước tiếp theo.


5. Cấu hình Replication trên RDS Instance:

Trên RDS Instance, bạn đăng nhập bằng Master User.

Bạn gọi Stored Procedure mysql.vdbaas_changeMasterHost với cú pháp:

mysql> call mysql.vdbaas_changeMasterHost('<Host>','<Replication User>','<Replication User Password>','<Binary Log File>',<Position>);

VD: MySQL server của bạn có thông tin như sau:

  • Host: 18.139.18.*
  • User: dba
  • Password: password
  • Bin_log File: mysql-bin-changelog.000054
  • Position: 154

thì bạn sẽ có câu lệnh sau:

mysql> call mysql.vdbaas_changeMasterHost('18.139.18.*','dba','password','mysql-bin-changelog.000059',511);


Để bắt đầu quá trình Replication, bạn gọi Stored Procedure mysql.vdbaas_startSlave:

mysql> call mysql.vdbaas_startSlave();


Để kiểm tra kết quả, bạn gõ lệnh:

mysql> show slave status\G;

Bạn chú ý các truờng: Seconds_Behind_MasterSlave_SQL_Running_State.

Nếu Slave_SQL_Running_State có giá trị Slave has read all relay log; waiting for more updatesSeconds_Behind_Master0 có nghĩa là hai bên đều đã đồng bộ thành công.

Từ bậy giờ, bạn có thể tắt đồng bộ và sử dụng RDS Instance là MySQL server chính bằng lệnh:

mysql> call mysql.vdbaas_stopSlave();

hoặc giữ nguyên và sử dụng RDS Instance như là một Replication Slave.

  • No labels