Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 17 Next »

VNG CLOUD Communications Platform as a Service

CPaaS là giải pháp dịch vụ và ứng dụng VinaData đưa ra nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân.

Đồng hành cùng VNG Cloud, các doanh nghiệp sẽ tối ưu được bài toán chi phí, vận hành và nhân lực công nghệ thông tin.

CPaaS bao gồm những dịch vụ sau


  • No labels