Page tree

VNG Cloud Help Center

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Chọn ngôn ngữ tương ứng bạn muốn xem tài liệu 

Select your language to view the document


Trường hợp bạn nhận hoặc thực hiện một cuộc gọi và muốn chuyển tiếp cuộc gọi đến một chuyên viên hoặc nhóm khác xử lý vấn đề, tính năng "Chuyển tiếp cuộc gọi/Transfer" trên sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề trên.

Hướng dẫn sau dành cho chuyển tiếp cuộc gọi ra, áp dụng tương tự đối với cuộc gọi vào
  1. Đăng nhập vào tổng đài trên Mobile app.
  2. Chọn nhân viên/khách hàng (B) cần gọi hoặc bấm số trực tiếp từ bàn phím tổng đài.
  3. Sau khi cuộc gọi được kết nối thành công, nhấp vào Transfer.

Giao diện sẽ có hai phần, Nhóm (Groups) và Nhân viên (Members), tùy vào đối tượng cần chuyển, người gọi nhấp vào tùy chọn thích hợp.

        4. Lúc này, giao diện sẽ hiện như hình minh họa bên dưới, người gọi (A) trao đổi vấn đề với người đang được chuyển tiếp (C), lúc này nhân viên/khách hàng (B) sẽ được xếp vào hàng chờ. Sau khi trao đổi, người gọi (A):

Nhấn nút (tick) để chuyển tiếp cuộc gọi nếu người được chuyển tiếp (C) đồng ý tiếp nhận vấn đề.

Nhấn nút (error) nếu người chuyển tiếp từ chối nhận cuộc gọi - lúc này, cuộc gọi vẫn trở lại tiếp tục giữa (A) và (B).

            Người hoặc nhóm được Transfer cuộc gọi tiếp nhận cuộc gọi như cuộc gọi bình thường.

            

           Cuộc gọi chuyển tiếp đến cá nhân                                        Cuộc gọi chuyển tiếp đến nhóm

LƯU Ý

Vui lòng cập nhật ứng dụng mới nhất trên Store để có thể sử dụng được.

Transfer call on mobile app


In case you receive or make a call and want to forward the call to a specialist or other team handling the call, the "Transfer call" feature on the mobile app will help you solve the problem.

The following instructions are for forwarding incoming calls, the same applies for outgoing calls
  1. Login to your tenant on Mobile app
  2. Choose member/customer (B) to call or dial the number directly from the keypad.
  3. After connect successfully, select Transfer.

There are 2 options, Groups and Members, depending on your aim, click the appropriate option.


        4. Now, caller (A) discusses the problem with the person being forwarded (C), at this time employee/customer (B) will be placed in a queue. After exchanging, the caller (A):

Press (tick) to forward the call if the forwarder agrees to handle the problem.

Press (error) if the forwarder reject receiving the call

The person or group that is transferred, receives the call as normal.

           

                Transfer to other member                                                        Transfer to group


NOTE

Please update the latest version of vCS on Store to use our functions 


Hãy hợp tác cùng chúng tôi để xây dựng một hệ thống mạnh mẽ và hoàn chỉnh hơn. Truy cập vào nguồn tài nguyên đặc biệt dành riêng cho các nhà phát triển của vCS  https://developers.123cs.vn/

Tổng đài di động vCS

Hotline: 1900 1549 (Nhánh 2)

Email hỗ trợ: support@vngcloud.vn


  • No labels